Head
Call Center
หน้าหลัก > แบบสอบถาม
แบบสอบถาม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

แบบสอบถาม (ความพึงพอใจปี 2561) แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีต่อองค์การด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
วัตถุประสงค์
สำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อการดำเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในประเด็นการนำองค์การของผู้บริหาร การพัฒนาบุคลากร ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แผนการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความพึงพอใจต่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญและส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำแบบสอบถาม