กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบสอบถาม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

แบบสอบถาม การสำรวจความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป้องกันและสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
วัตถุประสงค์
คำชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จัดทำโดยกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อสำรวจความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรม และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมต่อไป กองการเจ้าหน้าที่จึงขอความร่วมมือท่านกรอกแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ตามความคิดเห็นและเป็นจริงมากที่สุด เพื่อนำผลการวิเคราะห์ มาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำแบบสอบถาม

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)