กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบสอบถาม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

แบบสอบถาม การสำรวจความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรมป้องกันและสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
วัตถุประสงค์
แบบสอบถามชุดนี้จัดทำโดยกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อสำรวจความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรม และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำแบบสอบถาม

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)