กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.จังหวัดภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ปภ. จังหวัดภูเก็ต ประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

เขียนโดย : โชคชัย วันที่ : 25/11/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 10 ครั้ง
เวลา 07.00 น. นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายโชคชัย บุญช่วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เวลา 09.00 น. นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต มอบหมายนายปรีดี เอ้งเส้ง หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือขนาดใหญ่ บริเวณชายฝั่งอันดามัน เพื่อชี้แจงข้อมูลความเป็นมา เหตุผลความจำเป็นตลอดจนแนวทางในการดำเนินโครงการ โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมพลูแมน ภูเก็ต พันวา บีช รีสอร์ท อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เวลา 09.00 น. นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต มอบหมายนางสาวภัสทรียา คุ้มบ้าน หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการและนายโชคชัย บุญช่วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคใต้ เพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในช่วง ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Google Meet) ณ ห้องประชุมตาปี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี เวลา 13.00 น. นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “เตือนเพราะห่วง หมวก 100 %” จังหวัดภูเก็ต ในหัวข้อบรรยาย เรื่อง เป้าหมายการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ณ ห้องประชุมแคแสด 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เวลา 15.00 น. นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต มอบหมายนางสาวภัสทรียา คุ้มบ้าน หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ เข้าร่วมการประชุมแผนพัฒนาและการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า)

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)