กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์

เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 4

เขียนโดย : กรกช วันที่ : 22/1/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 66 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นายโสภณ ทองไสย รก.ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 4 (ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์) พร้อมด้วยผู้ตรวจกรมการปกครอง และ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทยประกอบด้วย - การยึดถือหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน - การจงรักภักดีต่อสถาบันและน้อมนำแนวพระราชดำรัสมาปฏิบัติ - การทำงานเชิงคุณภาพแบบ Change for good - การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างภูมิทัศน์ทึ่สวยงาม การจัดการขยะ การสร้างวินัยให้แก่ประชาชน - การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างทันท่วงที - การสนับสนุนและให้โอกาสแก่กลุ่มเปราะบางและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส - การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย สำหรับประเด็นการตรวจราชการที่เกี่ยวข้องกับปภ.ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยให้รณรงค์สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านนักเรียนเยาวชน ผู้นำศาสนาและผู้นำธรรมชาติเพื่อรู้เท่าทันภัยพิบัติตลอดถึงการสร้างวินัยให้แก่ประชาชนในการจัดความเสี่ยงและการจัดการสาธารณภัย และคณะผู้ตรวจฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุคสู่ "โคก หนอง นา" กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก และหมู่ที่8ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)