กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

ปภ.ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการสึนามิ – เตรียมพร้อมจัดการฝึกซ้อมรับมืออย่างเป็นระบบ

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 25/4/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 204 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ที่ห้องประชุม 1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดการประชุมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการภัยสึนามิ ประจำปี 2566 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายรัฐพล นราดิศร นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารกรม ปภ. เจ้าหน้าที่ Focal point และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและ ปภ. จังหวัด 6 จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง และสตูล) เข้าร่วมประชุม เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการ ซักซ้อมแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเหตุสึนามิแก่ผู้เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน ให้ได้รับทราบ เข้าใจ และมีความพร้อมปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุสึนามิได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดย ปภ.ได้กำหนดจัดการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติสีนามิ ประจำปี 2566 โดยเชื่อมโยงการทำงานทั้งหน่วยงานส่วนกลางและ 6 จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน ภายใต้แผนดังกล่าว ในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX) เพื่อทดสอบความเข้าใจในแผนงาน บทบาทของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนค้นหาจุดอ่อน ปัญหา อุปสรรคของแผนปฏิบัติการสึนามิที่ได้จัดทำขึ้น และรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise: FEX) เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจที่กำหนดไว้ตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการภัยสึนามิ ประจำปี 2566 เป็นแนวทางหนึ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนาแผนและแนวทางการปฏิบัติ แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงจัดทำระเบียบปฏิบัติประจำ (SOPs) ของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างประสานสอดคล้อง ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด “เตรียมให้พร้อม ฝึกซ้อมเป็นประจำ ลงมือทำได้ทันที”
📱สายด่วน 1784
🔸FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔸 Twitter @DDPMNews
🔸Line @1784DDPM
(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)