กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 34 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 13/9/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 44 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ
อนุกรรมการฯ อัคคีภัย ถกข้อเสนอจากบทเรียนการจัดการอัคคีภัย มุ่งกำหนดแนวทางป้องกันและลดผลกระทบจากอัคคีภัยในอนาคต
เมื่อวันที่ (13 ก.ย. 65 เวลา 13.30 น.) ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 34 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายบทเรียนการจัดการความเสี่ยงจากอัคคีภัยครั้งสำคัญ ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากอัคคีภัยอย่างยั่งยืน
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ครั้งที่ 2/2565 กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายจากบทเรียนการจัดการความเสี่ยงจากอัคคีภัยครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ เหตุเพลิงไหม้สำเพ็ง กรุงเทพมหานคร เหตุเพลิงไหม้ร้านเมาท์เท่น บี (MOUNTAIN B ) จังหวัดชลบุรี ในประเด็นเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นที่ 1 ด้านกฎหมายและความปลอดภัยอาคาร อาทิ การขออนุญาตก่อสร้าง การควบคุมและตรวจสอบอาคาร การเปิดสถานบริการ การควบคุมผู้เข้าใช้บริการในสถานบริการ ประเด็นที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ อาทิ ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ การประสานงานระหว่างหน่วยงาน การสนับสนุนทรัพยากร (เครื่องจักรกลสาธารณภัย) ประเด็นที่ 3 ด้านการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยและสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การพิสูจน์หลักฐาน การช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย การประกันภัย การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และประเด็นที่ 4 แนวทางและมาตรการป้องกันและลดผลกระทบในอนาคต อาทิ การปรับปรุง ทบทวน และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย การสนับสนุนการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยอาคาร
ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำบทเรียนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งสำคัญทั้งสองเหตุการณ์ไปเป็นแนวทางในการกำหนดป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยตามภารกิจของหน่วยงานและการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานระดับนโยบายและระดับพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงอีกในอนาคต อีกทั้งยังมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานฝ่ายเลขานุการ นำข้อเสนอแนะขอคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570 ให้ครบถ้วนและครอบคลุมภารกิจของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสู่การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากอัคคีภัยอย่างยั่งยืน/////


(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)