กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการฝึกอบรมโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาการด้านการจัดการสาธารณภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 23/6/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 74 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ
วานนี้ (23 มิ.ย. 65 ) เวลา 9.30น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการฝึกอบรมโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาการด้านการจัดการสาธารณภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Zoom cloud Meetings รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ผ่านครูแกนนำของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะและสร้างความตระหนักถึงการดำเนินชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนได้อย่างปลอดภัย ดำเนินการในรูปการบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ โดยมีครูบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นประถมการศึกษา เข้าร่วมอบรมจำนวน 1,000 คน ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดทำ “คู่มือสถานศึกษาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” จำนวน 2 เล่ม สำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษาอายุระหว่าง 6- 12 ปี ช่วงระดับชั้น ป.1 -3 และ ป.4-6 มีเนื้อหาสาธารณภัย จำนวน 11 ประเภท ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ ภัยแล้ง อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน ภัยหนาว สารเคมีและวัตถุอันตราย และอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งมีเนื้อหาที่ง่ายต่อการเข้าถึง การจดจำ เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM
(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)