กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)เปิดการประชุมคณะกรรมการบริหาร AHA Centre ครั้งที่ 16 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กรมป้องกั

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 23/6/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 38 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ
วานนี้ (23 มิถุนายน 2565) เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อการให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม (AHA Centre) เปิดการประชุมคณะกรรมการบริหาร AHA Centre ครั้งที่ 16 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมของอาเซียน โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการรับมือและประสานงานเมื่อเกิดภัยพิบัติของอาเซียนร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ ตลอดจนแผนงานในการขับเคลื่อน AADMER ทั้งนี้ ได้มีการเปิดตัวโครงการความร่วมมือใหม่ระหว่าง AHA Centre และประเทศแคนาดา และนิวซีแลนด์ ในการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศสมาชิกอาเซียนในการรับมือกับภัยพิบัติในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
จากนั้นในช่วงบ่ายเวลา 13.30 น. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ได้เป็นประธานร่วมกับประธานคณะกรรมการอาเซียนด้านการเมือง ความมั่นคง และประธานคณะกรรมการอาเซียนด้านเศรษฐกิจ ในการประชุมอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งและพร้อมรับมือภัยพิบัติ ครั้งที่ 1 (the 1st Meeting of the ASEAN Disaster Resilience Platform: ADRP) ซึ่งการประชุม ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกที่ผู้บริหารอาเซียนจากทั้ง 3 เสาหลัก จะได้ร่วมหารือกันเพื่อสำรวจประเด็นที่เป็นปัญหา ความท้าทายของภูมิภาค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขและเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนให้พร้อมรับมือกับภัยพิบัติตามแนวทางความร่วมมืออาเซียนเป็นหนึ่งเดียว (Whole-of-ASEAN Approach) ที่สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในอาเซียนร่วมมือกันเพื่อทำให้ประชาคมอาเซียนเข้มแข็งและปลอดภัยสำหรับทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM

 

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)