กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คำถามที่พบบ่อย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

คำถามที่พบบ่อย คำถาม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ไขข้อข้องใจ FAQ

1. เครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยมีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง

เครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ
  1. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
  2. ทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล (OTOS)
  3. เครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย (มิสเตอร์เตือนภัย)
  4. ชุดเผชิญสถานการ์วิกฤต (ERT)

2. สาธารณภัยแบ่งเป็นกี่ระดับ

สาธารณภัย แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ :
  1. สาธารณภัยขนาดเล็ก
  2. สาธารณภัยขนาดกลาง
  3. สาธารณภัยขนาดใหญ่
  4. สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง

3. สาธารณภัยหมายความว่าอย่างไร

“สาธารณภัย”

หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์
โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน
ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต
ร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึง
ภัยทางอากาศและการก่อวินาศกรรมด้วย

4. สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคือหมายเลขใด

หมายเลข 1784 สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง

5. สาธารณภัยหมายความว่าอย่างไร

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งอยู่ที่ใด

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตั้งอยู่ที่ 3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 10300

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)