Head
Call Center
หน้าหลัก > คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
คำถาม ดูทั้งหมด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย
Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand
สถานที่ตั้ง
3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
0-2243-0020-27,0-2241-7470-84
และ มท.55050-58
โทรสาร
0-2241-7466, 0-2241-7499

คำถามที่พบบ่อย คำถาม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ไขข้อข้องใจ
FAQ
1. เครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยมีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง

 เครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ

 

1. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

 

2. ทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล (OTOS)

 

3. เครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย (มิสเตอร์เตือนภัย)

 

4.ชุดเผชิญสถานการ์วิกฤต (ERT)

2. สาธารณภัยแบ่งเป็นกี่ระดับ

 สาธารณภัย แบ่งเป็น 4 ระดับ  ได้แก่:

 

1.สาธารณภัยขนาดเล็ก

 

2.สาธารณภัยขนาดกลาง

 

3.สาธารณภัยขนาดใหญ่

 

4.สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง

3. สาธารณภัยหมายความว่าอย่างไร

สาธารณภัย”

 

หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์

 

โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน

 

ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต

 

ร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึง

 

ภัยทางอากาศและการก่อวินาศกรรมด้วย

 

4. สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคือหมายเลขใด

 หมายเลข 1784 สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง

5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งอยู่ที่ใด

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ตั้งอยู่ที่ 3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต

 

กรุงเทพมหานคร 10300