กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมายเลขโทรศัพท์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

หมายเลขโทรศัพท์ กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ สายตรง หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน หมายเลขโทรสาร ที่ตั้งสำนักงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย0-2224-6320,0-2224-634150004-5
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย0-2226-0192,0-2226-019750051-3
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย0-2226-019450045-6
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย0-2221-420150031
ที่ปรึกษารัฐมนตรีผู้ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย0-2226-019750051-3
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย0-2226-588850012
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย02226-019250051
ปลัดกระทรวงมหาดไทย0-2226-437250200
ปลัดกระทรวงมหาดไทย0-2226-437350201
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย(ด้านบริหาร)0-2222-482150235-6
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน)0-2221-113250220-1
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณะภัยและพัฒนาเมือง)0-2227-113150225-6
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย(หัวหน้ากลุ่มด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)0-2225-466450215
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย(หัวหน้ากลุ่มด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)0-2221-188750215-6

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)