กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมายเลขโทรศัพท์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

หมายเลขโทรศัพท์ ปภ.ส่วนกลาง

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ สายตรง หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน หมายเลขโทรสาร Email หน่วยงาน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย0-2637-380338030-2637-3813
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ฝ่ายปฏิบัติการ)0-2637-344434440-2637-3443
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ฝ่ายวิชาการ)0-2637-32223222
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ฝ่ายบริหาร)0-2637-33333333
สำนักผู้ตรวจราชการ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม0-2637-32013201
ผู้ตรวจการกรม0-2241-74643214
ผู้ตรวจการกรม0-2367-32053205
ผู้ตรวจการกรม0-2241-74643215
ผู้ตรวจการกรม0-2241-74643207
ส่วนสนับสนุนการตรวจราชการ0-2637-32023202
ส่วนสนับสนุนการตรวจราชการ0-2637-32183218
ส่วนสนับสนุนการตรวจราชการ0-2637-32143214
งานบริหารทั่วไป0-2637-32143214
งานบริหารทั่วไป0-2637-32133213
งานบริหารทั่วไป0-2637-32093209
สำนักงานเลขานุการกรม
เลขานุการกรม0-2637-31333133
ฝ่ายอำนวนการ0-2637-31273127
ส่วนกิจการพิเศษ0-2637-31213121
ฝ่ายสารบรรณ0-2637-31343134
งานบริหารทั่วไป0-2637-31313131
งานบริหารทั่วไป0-2637-31323132
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย0-2637-32993299policy@disaster.go.th
ส่วนเลขานุการคณะกรรมการด้านสาธารณภัย0-2637-33283328
ส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ0-2637-33043304
ส่วนนโยบายภัยจากมนุษย์และความมั่นคง0-2631-33213321
ส่วนยุทธศาสตร์และงบประมาณ0-2637-33233323
ส่วนติดตามและประเมินผล0-2637-33153315
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป0-2637-33013301
กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย0-2637-33513305
ส่วนมาตรฐานความปลอดภัย0-2637-33823382
ส่วนป้องกันและลดผลกระทบ0-2637-36813681
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลสาธารณภัย0-2637-33613361
ฝ่ายบริหารทั่วไป0-2637-33543352
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย0-2244-81313400
ส่วนสนับสนุนการมีส่วนร่วม0-2637-34083408
ส่วนกิจการอาสาสมัคร0-2637-34253425
ส่วนพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร0-2637-34183418
ฝ่ายบริหารทั่วไป0-2637-34043404
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย0-2637-35503550
ส่วนอำนวนการ0-2637-35593559
ส่วนวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์0-2637-35733573
ส่วนปฏิบัติการ0-2637-35813581
ส่วนกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย0-2637-35673567
ส่วนการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย0-2637-35993599
ส่วนข้อมูลสาธารณภัย0-2637-38103810
ฝ่ายบริหารทั่วไป0-2637-35533553
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ0-2637-37513751
ส่วนยุทธศาสตร์การเตือนภัย0-2637-37543754
ส่วนปฏิบัติการการเตือนภัย0-2637-37533753
ส่วนวิชาการการเตือนภัย0-2637-37573757
ส่วนระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเตือนภัย0-2637-37593759
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป0-2637-37513751

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)