กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้บริหารกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารกรม 

วัน เดือน ปีเกิด


คู่สมรส


ประวัติการศึกษา

 
 


การอบรม


 


เครื่องราชอิสริยาภรณ์


ประวัติการรับราชการ

 
 


ตําแหน่งอื่น


เบอร์ติดต่อ - Email

๐๖๕ ๕๐๔ ๙๘๘๘ 

วัน เดือน ปีเกิด

๒ พฤษภาคม ๒๕๑๔


ประวัติการศึกษา/การอบรม

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 70 หน่วยงานกระทรวงมหาดไทย
หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๗ หน่วยงานสำนักงบประมาณ


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ป.ม.)


ประวัติการรับราชการ

ปลัดอำเภอ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


เบอร์ติดต่อ - Email

๐๙๘ ๖๗๙ ๒๙๗๖
Rattapol.top@gmail.com 

วัน เดือน ปีเกิด

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๙


ประวัติการศึกษา/การอบรม

นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ ๕
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ ๘๒
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๓
หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ ๙
 


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ป.ม.)
 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)


ประวัติการรับราชการ

 ปลัดอำเภอ
 ผู้ช่วยจ่าจังหวัด
 เลขานุการกรม
 ผู้อำนวยการกองกฏหมาย
 ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


เบอร์ติดต่อ - Email

๐๖๓ ๒๗๒ ๖๘๔๙
2tianchai@gmail.com
  

วัน เดือน ปีเกิด

๒๑ มกราคม ๒๕๑๑


ประวัติการศึกษา/การอบรม

ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.B.A (Finance And Marketing) University of Miami


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา


ประวัติการรับราชการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าสำนกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ตรวจราชการกรม
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


การฝึกอบรม

หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 5
หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ รุ่นที่ 35 (35th Disaster Management Course (DMC-35))
นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 90
ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 9)
หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 10


เบอร์ติดต่อ - Email

๐๘๙-๘๑๓-๔๕๕๗
chatcha_b@hotmail.com


 

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)