กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเป็นมากรม ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ยุทธศาสตร์
 • การลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากสาธารณภัย
 • การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย มีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบสาธารณภัย ด้วยความรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม
 • ทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย มีเพียงพอและมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน

 • การลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากสาธารณภัย
 • การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย มีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบสาธารณภัย ด้วยความรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม
 • ทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย มีเพียงพอและมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน


 • การบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายให้เป็นเอกภาพและมีการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
 • เครือข่ายระหว่างประเทศมีความร่วมมือในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
 • คลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติได้รับการบูรณาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • บูรณาการเครือข่าย สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนผลักดันการดำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และแผนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • เสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายระหว่างประเทศและสร้างบทบาทนำ ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในเวทีระหว่างประเทศ
 • พัฒนาเชื่อมโยงคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ ให้มีความเป็นเอกภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปรับปรุงแก้ไขกฏระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน
 • พัฒนาระบบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานเครือข่าย


 • ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัครและเครือข่าย มีความรู้ ตระหนัก มีวัฒนธรรมความปลอดภัยและมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัครและเครือข่าย มีภูมิคุ้มกันและมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง

 • เสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัครและเครือข่ายให้มีภูมิคุ้มกัน และความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
 • เผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย สร้างการเรียนรู้ ตระหนัก จิตสำนึกมีส่วนร่วมและเตรียมรับมือกับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
 • จัดตั้งสถาบันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับประเทศและจัดให้มีการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ และให้มีการจัดการฝึกอบรมร่วมกับต่างประเทศ


 • บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพ
 • ขีดความสามารถขององค์กรเพิ่มขึ้น

 • การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล(HRD,HRM)
 • เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการดำเนินงาน

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)