Head
Call Center
หน้าหลัก > เกี่ยวกับกรม > วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีขีดความสามารถในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนมากขึ้น
 
หน่วยงานเครือข่ายในระดับพื้นที่มีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประเทศไทยมีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ลดความสูญเสียจากภัยที่เกิดในระดับพื้นที่
ประเทศไทยมีระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ
 
ผู้ประสบภัยสามารถดำรงชีวิตได้ในขณะที่เกิดภัย และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ ตามปกติหลังจากเกิดภัย
การจัดการสาธารณภัยในระดับประเทศมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูง
 
พื้นที่ และ/หรือ โครงสร้างพื้นฐานได้รับการฟื้นฟู